Posts Tagged ‘Louis Althusser’

Sanat Üzerine Yazılar Louis Althusser

Louis Althusser

FELSEFİ ve SİYASİ YAZILAR

Cilt I

Sanat Üzerine Yazılar Louis Althusser

Çeviri: Alp Tümertekin – Zühre İlkgelen

Brecht ve Marx Hakkında (1968)

Brecht ve Marx hakkındaki bu metne Althusser’in kendisi hiçbir başlık koymamıştır. İlk satırları bunun da 1 Nisan 1968 tarihli Piccolo Teatro di Milano’da yapılan ve Paolo Grassi’ye yazdığı mektubun okunduğu açık oturum için ya­zıldığını gösteriyor. Ancak, hem bitmemiş havasından hem de oturumun 3 Nisan 1968 günkü, Unitâ gazetesinde8 yayın­lanan haberinde hiç sözü edilmemesinden bu metnin o toplan­tıda okunmadığı anlaşılıyor. Althusser arşivinde çok ilginç hazırlık notları -bunların bir bölümünün içeriği bu metinde bulunamaz- ile Brecht’in Tiyatro Üzerine Yazılar’ı hakkında okuma notları da vardır.

8) İtalyan Komünist Partisi’nin yayın organı. (ç.n)