Posts Tagged ‘Georges Gurvitch’

GURVİTCH SOSYOLOJİSİ

GURVİTCH SOSYOLOJİSİ

NURETTİN ŞAZİ KÖSEMİHAL

Georges Gurvitch1 yirmi yirmibeş yıldanberi geliştirmekte olduğu yeni bir Sosyolojinin ana hatlarını bilhassa son yıllarda (1950) yayınladığı "La Vocation Âctuelle de la Socioiogie adlı kitabında derlemiştir.

İki kısımdan ibaret olan bu eserin ilk kısmı beş bölüme ayrılmıştır. Birin­ci bölümde XIXncu yüzyıl sosyolojisinin yanlış problemleri; ikinci bölümde Derinliğine Sosyoloji: üçüncü bölümde Mikrososyoloji veya toplumlaşma (Sociabilite) şekilleri; dördüncü bölümde Mikrososyolojiyle Moreno’nun Sosyometrisi; nihayet son bölümde de zümrelerin tipolojisi ve sınıflanması ele alınmak­tadır.

İkinci kısımda da sırayla: Durkheim’de Kollektif şuur mes’elesi; Büyü, din, hukuk arasındaki münasebetler; Durkheim’de Teorik ahlâk ve ahlâk ol­gu (fait)ları bilimi meselesi; nihayet Bergson’la Marx’ın sosyolojileri incelenmiştir.

Biz bu yazı serisinde ilkin Gurvitch Sosyolojisinin ana hatlarını olduğu gibi bildirmeğe en sonunda da hakkında edilen kritiklerle- birlikte kendi dü­şüncelerimizi de bildirmeğe çalışacağız.

Okumaya devam et

Toplumbilimciler

 • Ahmet Cevdet Paşa
 • Alexander Rüstow
 • Anthony Giddens
 • August Comte
 • Baykan Sezer
 • Behice Boran
 • Cemil Meriç
 • C Wright Mills
 • Claude Henri de Saint Simon
 • Doğan Ergun
 • Emre Kongar
 • Émile Durkheim
 • Erol Güngör
 • Erving Goffman
 • Ferdinand Tönnies
 • Georges Gurvitch
 • Georg Simmel
 • George Herbert Mead
 • Herbert Spencer
 • Hilmi Ziya Ülken
 • Immanuel Wallerstein
 • İbn’i Haldun
 • İsmail Beşikçi
 • Jürgen Habermas
 • Karl Marx
 • Max Weber
 • Mehmet Cihat Özönder
 • Michel Foucault
 • Mustafa Erkal
 • Niyazi Berkes
 • Norbert Elias
 • Orhan Türkdoğan
 • Prens Sabahaddin
 • Ralf Dahrendorf
 • Robert K.Merton
 • Şerif Mardin
 • Talcott Parsons
 • Vilfredo Pareto
 • Wright Mills
 • Ziya Gökalp
 • Zygmunt Bauman