GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ PROGRAMI MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ


YÜKSEKLİSANS

1. YARIYIL

5101 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Bu derste, katılımcıların amacı bilgili bireyler olmak, sosyal bilimlerde uzman olmak, sosyal olarak etkin olmak, sosyolojide profesyonel kariyer yapmak veya doktora çalışmalarına devam etmek olabilir. Katılımcılar tarafından seçilmiş çalışma alanlarında konunun analitik ve metodolojik omurgasını güçlendirmek hedeflenmektedir. Toplumsal araştırmalarla ilgilenenlerin yöntemsel düşünce ve analiz becerileri geliştirilmektedir. Derste katılımcıların konuları farklı açılardan ele almaları özendirilmektedir. Metodla ilgili zorunlu okumalar ve katılımcıların ilgi alanlarına göre düzenlenen kaynakçaya ek olarak, konulu film ve belgesel gibi görsel malzeme katılımcıların ilgi alanları doğrultusunda sunulmaktadır. Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi. Önerilen Kaynaklar:

–           THOMPSON, Paul, Geçmişin Sesi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999.

–           SENCER, Muzaffer, Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodları, Ankara, TODAİE, 1979.

-Tarih Vakfı Yurt Yayınlarından Seçme Okumalar Dersin Sorumlusu: Prof.Dr. F. Güliz ERGİNSOY

5120 SANAYİLEŞME VE KENTLEŞME SOSYOLOJİSİ

T 3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Yüksek lisans öğrencileri için tasarlanmış haftada üç saat kredili ders ve tartışma. Sanayileşme ve küreselleşmenin hızla büyüyen kentsel mekanlara etkileri irdelenmektedir. Özellikle de toplumsal yaşamda, toplumsal, kurumsal yapılarda dönüşüme neden olan etken ve koşullar üzerine odaklanılmaktadır. Derste kent insanının karşılaştığı yoksulluk, yabancılaşma ve şiddet gibi temel toplumsal sorunlar ele alınarak incelenmektedir. Öğrencilerin bir dönem ödevi hazırlama sorumluluğu vardır. Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi Önerilen Kaynaklar:

–           KEYDER, Çağlar, İstanbul: Küresel ve Yerel Arasında, İstanbul: Metis Yayınları, 2000.

–           ULAGAY, Osman, Quo Vadis, Ankara: Vadi Yayınları, 1999.

-MANİSALI, Erol, Türkiye ve Küreselleşme, İstanbul: Derin Yayınları, 2002. Dersin Sorumlusu:  Prof. Dr. Esin KÜNTAY

5121 DEĞİŞİM SOSYOLOJİSİ

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Değişim, sosyal değişme teorileri, yapısal değişim, Türkiye’nin sosyo­ekonomik yapısal değişimi. Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi Önerilen Kaynaklar:

–           MUŞLU, Ayşe, Ders Notları Dersin Sorumlusu: Prof.Dr. Ayşe MUŞLU

5122 SANAT SOSYOLOJİSİ

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Bu ders, postmodernizm ve sonrası, toplumsal ve kültürel teoriler çerçevesinde günümüz sanatını tartışacaktır. İlgilendiği konular üretimi kavramsallaştırma biçimleri, estetik, kültürel kimlik, temsiliyet, temsiliyetin feminist eleştirisi, toplumsal mücadele ve sanat, sömürgecilik sonrasında teori, batı epistemolojisinin eleştirisi, milliyetçilik, cinsiyet ve cinsellik, farklılaşma ve özne’nin kültürel inşası olacaktır. Derste Türkiye’nin özgün üretiminden karşılaştırmalı örnekler de verilecektir.Derste küreselleşme ve küreselleşmenin kültürel etkileri, melezleşme, üçüncü mekan kuramları ve yeni-sömürgecilik tartışılacaktır. Kültürel biçimler yerel, ulusal, yöresel ve uluslararası düzeylerde nasıl yıkılır, dayatılır, temellük edilir, melezleşir, bir kültürel ortamdan diğerine çevrilir ve keşfedilir. Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi. Önerilen Kaynaklar:

Zygmunt Bauman

Mika Hannula

Aijaz Ahmet

Sarat Maharaj

Jean-François Lyotard

Irit Rogoff

Benjamin Buchloh

Rem Koolhaas

Saskia Sassen

Gayatri Spivak

Etienne Balibar

Jacques Derrida Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Emre ZEYTİNOĞLU

5123 SOSYAL PSİKOLOJİ

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Bu ders kapsamında; sosyal davranışı anlama ve açıklama, sosyal bilimlerin gelişimi doğrultusunda sosyal psikoloji biliminin ortaya çıkışı ve bilimler arasındaki yeri, insanların çevresini algılaması ve anlaması, insanların çevreye uyumu grup ve toplum değerlerine taklit veya itaat ederek uyması, diğerleriyle özdeşleşerek veya sosyal gerekliliği değerlendirerek benimseme biçiminde uyum yapması, tutumların oluşması, değişmesi, grup olgusu, grup içinde insan davranışlarının verimlilik, liderlik vb. incelenmesi, kültür ve kişilik, insanın özelliklerinin kültürden etkilenmesi gibi çeşitli konularda toplum düzeyinde yapılan gözlemler, birlikte çalışmalar ve toplumu yakından incelemeler gerçekleştirilmektedir.  Değerlendirme Yöntemleri: Önerilen kaynaklar:

-KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem, Kültürel Psikoloji Kültür Bağlamında İnsan ve Aile, İstanbul: Evrim Yayınevi, 2000.

-GIDDENS, Anthony, Sosyoloji, Ankara: Ayraç Yayınları, 2000.

-KAĞITÇIBAŞI, Çiğdem, İnsan-Aile-Kültür, İstanbul: Evrim Yayınevi, 2000.Dersin Sorumlusu: Prof.Dr. Müzeyyen GÜLER

5124 KÜLTÜR VE SAĞLIK

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Sağlık Sosyolojisi kavramı; Sağlık Sosyolojisinin gelişimi; Kültür ve Sağlık tanımı; Kültür ve Sağlık ilişkisi; Sağlığı etkileyen kültürel ve sosyo-ekonomik faktörler; Sağlıkta eşitsizlik Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi /Yazılı sınav Önerilen Kaynaklar:

-KASAPOĞLU, Aytül, Sağlık Sosyolojisi, Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları, 1999.

-BELEK, İlker, Sınıf, Sağlık, Eşitsizlik, İstanbul: Sorun Yayınları, 1998.

Toplum Bilim Dergisi, Sayı:13, Sağlık Sosyolojisi Özel Sayısı, 2001. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç.Dr. Aylın DİKMEN ÖZASLAN

5125 DEVLET KURAMLARI VE TOPLUM

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Devletin doğası, mutlakiyetçi, anayasal, etik, sınıfsal ve çoğulcu devlet kuramlarının ele alınacağı bu derste tarihsel ve toplumsal bir bakış açısıyla öğrencilerimize karşılaştırmalı ve çözümleyici bir yaklaşım kazandırılmaya çalışılacaktır. Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi. Önerilen Kaynaklar:

-WINCENT, Andrew, The Theories of State, Oxford: Blackwell Publishing, 1987.

-AKAL, Cemal Bali (der.), Devlet Kuramı, Ankara: Dost Yayınları, 1998.

-TUNÇAY, Mete (der.), Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi, Cilt 1-2-3, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

-RIDS, Stephan & Raynaud, Philippe, Siyaset Felsefesi Sözlüğü, İstanbul:

İletişim Yayınları, 2002. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Cengiz ÇAĞLA

5127 TOPLUMSAL CİNSİYET VE EĞİTİM

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Bu derste, dünya tarihinde eğitim sistemi ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiye odaklanılacaktır. Eğitim devlet politikalarında temel bir araçtır. Genç kuşakların toplumda, nasıl toplumsallaşacakları ana amaçtır. Aynı zamanda tarihsel sürecimiz içinde toplumsal cinsiyete bağlı olarak verilen eğitimin nasıl kadınlar ve erkekler yarattığı ders kitaplarından hareketle analiz edilecektir. Ayrıca Türk eğitim politikası, ilköğretim ve ortaöğretim ders kitaplarındaki karşıtlıklar içinde, iki dönem halinde tartışılacaktır. İlköğretim ve ortaöğretim ders kitapları toplumsal cinsiyet rolleri açısından incelenecektir. Değerlendirme Yöntemleri: Dönem sonu ödevi Önerilen Kaynaklar:

-Ezilenlerin Pedagojisi, Paulo Freire, Çev: Dilek Hattatoğlu-Erol Özbek, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1991

-Okuryazarlık, Paulo Freire-Donaldo Macedo, Serap Ayhan, İmge Kitabevi, Ankara, 1998. -Feminist Teori, Josephin Donova, Çev:Aksu Bora-Meltem Ağduk vd. İletişim Yayınları, İstanbul, 1997 -Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi, Necdet Sakaoğlu, İletişim Yayınları, İstanbul,

1992 -Toplumsal Cinsiyet, Zehra Y. Dökmen, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2004

– Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet, Firdevs Gümüşoğlu, Çağdaş Eğitim Vakfı

Yayınları, İstanbul, Haziran 2005.Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç.Dr. Firdevs GÜMÜŞOĞLU

5128 SOSYAL TARİH VE KOLLEKTİF BELLEK

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Bu ders çağdaş toplumlardaki “bellek” ile ilgili olguları anlamaya ve analiz etmeye yarayan temel kavramları konu alır. Maurice Halbwachs tarafından geliştirilen “Kolektif bellek”, “toplumsal bellek”, “belleğin toplumsal çerçeveleri” gibi kavramlardan hareketle şimdiki zamana bağlı olarak toplumsal belleğin nasıl yeniden kurulduğu tartışılacaktır. “Tarih” ve “bellek” arasındaki ilişkiler bu bakış açısıyla incelenecektir. Bireysel ve kolektif kimliklerin bellek üzerine çalışmadan nasıl beslendikleri konusuna da değinilecektir. Ailesel bellek, dinsel bellek, travmatik olaylar belleği, ulusal bellek, siyasi bellek gibi özel örneklerden hareketle “belleğin” ve “unutmanın” toplumsal kullanımı sorunsalı dersin temel tartışma eksenini oluşturacaktır. Teorik zorunlu okumalara ve katılımcıların ilgi alanlarına göre düzenlenen kaynakçaya ek olarak, konulu film ve belgesel gibi görsel malzeme katılımcıların ilgi alanları doğrultusunda sunulacaktır. Değerlendirme Yöntemleri: Dönemsonu ödev veya yazılı sınav Önerilen Kaynaklar: -Augé Marc, Les formes de l’oubli, Paris, Payot, coll. Manuels, 1998. (150/Aug)   -Bastide Roger, « Mémoire collective et sociologie du bricolage », extrait de

l’année sociologique, 3ème série, vol. 21, 1970.  -Assmann Jan, Kültürel Bellek, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2001 -Halbwachs Maurice, Les cadres sociaux de la mémoire (1925), Albin Michel, Coll.

Bibliothèque de l‚évolution de l‚humanité, 1994. -Halbwachs Maurice, la mémoire collective, Albin Michel, Coll. Bibliothèque de

l‚évolution de l‚humanité, 1997.  -Halbwachs Maurice, On Collective Merory, The University of Chicago Press, 1992 -Jacoby Russell, Belleğini yitiren toplum, Ayrıntı yayınları, 1996 -Hervieu-Léger Danièle, La religion pour mémoire, Paris, Cerf, 1993.  -Nora Pierre, Hafıza Mekanları, Dost kitabevi yayınları, 2006 Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Derya FIRAT

5130 GÖRSEL SOSYOLOJİ I

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Bu derste öncelikle sosyolojinin disiplin olarak varlık gösterdiği dönemin toplumsal koşulları ele alınacak ve sosyolojinin pozitivist yönelimleri eleştirel bir bakışla değerlendirilecektir. Bu eleştiriler temel alınarak, özellikle 90’lı yıllardan sonra sosyal bilimler içerisindeki teorik ve metodolojik yaklaşımlar sorunsallaştırılacak ve toplumsal yaşamın görsel boyutlarına odaklı çalışmalar incelenecektir.

Değerlendirme Yöntemleri: Ödev Önerilen Kaynaklar: -ÇAKIR, Serpil ve Necla Akgökçe (der.), Kadın Araştırmalarında Yöntem, Sel

Yayınları, İstanbul, 1995 -FOUCAULT, Michel, Bilginin Arkeolojisi, Birey Yayıncılık, İstanbul, 1999

– GULBENKIAN KOMİSYONU, Sosyal Bilimleri Açın, Metis Yayınları, İstanbul, 1998 -Defter ve Toplum ve Bilim Dergileri Ortak Çalışma Grubu, Sosyal Bilimleri

Yeniden Düşünmek, Metis Yayınları, İstanbul, 1998 -PROSSER, Jon (der.), Image-Based Research, Falmer Press, London, 1998 Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Gamze TOKSOY

5131 KENT VE MEKAN ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Bu derste önce kent ve mekânın toplumsal üretimi üzerine olan kuramların genel bir tartışması yapıldıktan sonra, kent ve mekân üzerine 4-5 seçilmiş çalışma seminerde detaylı bir şekilde incelenecek. Amaç seminere katılanların kent ve mekân üzerine olan kuramları öğrenirken, bu kuramsal  yaklaşımların nasıl araştırma projesine uyarlanabileceğini sorgulamalarıdır. Yani seminerin ana sorusu “kent ve mekânı nasıl sosyolojik bir araştırmanın konusu yapabiliriz?” olacak. Değerlendirme Yöntemleri: Dönem sonunda sunulan proje ve derslerdeki tartışmalara katılım Önerilen Kaynaklar:

-LEFEBVRE, Henri, The Production of Space Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Yıldırım ŞENTÜRK

5132 EMEK TARİHİ

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Sosyal tarihin önemli bir alt dalı olan emek tarihi; çalışma, emek, çalışma ilişkileri, emek hareketi gibi alanlardaki tarihsel değişimleri inceleyerek, günümüzdeki sosyal sistem ve kurumların tarihsel köklerinin anlaşılmasına katkı sağlar. Bu derste emek tarihi tarihsel sosyoloji yaklaşımı içinde, sosyal boyutlarıyla ele alınacaktır. Değerlendirme Yöntemleri: Dönemsonu ödevi Önerilen Kaynaklar:

-Emeğin ve Emekçilerin Tarihi, P.Brizon, Onur Yaınları

-Ameleden İşçiye Erken Cumhuriyet Dönemi Emek Tarihi Çalışmaları, Ahmet

Makal, İletişim Yayınları -İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu, E.P.Thompson, Birikim Yayınları Dersin Sorumlusu: Hakan KOÇAK

5133 MEKAN SOSYOLOJİSİ

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Mekan kavramı ve onun üzerine yapılan son dönemlerdeki tartışmalar modernite ve post-modernite tartışmalarının önemli bir parçası halini aldı. Mekan kavramı Batı felsefesi geleneği içinde hep bulunmuş anacak M. Foucault’un da belirttiği gibi hep ölü, sabit, diyalektik olmayan olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda dersin temel amacı mekan, toplum ve kimlik ilişkisine eleştirel bir bakışla

yaklaşmaktır. Dersin içinde felsefeden sosyolojiye birçok disiplinde gerçekleşen mekan üzerine tartışmalar ele alınacak ve Simmel, Lefebvre, Foucault, Deleuze, Soja gibi isimlerin mekan üzerine tartışmaları değerlendirilecektir. Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi. Önerilen Kaynaklar: -Soja, W. E. Postmodern Geographies, Verso, 1989 (p.10-42)

– Shelds, R. Places on the Margin, Poutledge, 1991 (p. 29-58) -Benko, G. ‘Modernity, Postmodernity and Social Sciences’, in Benko, G., U. Strohmayer (ed.) Space and Social Theory, Blackwell, 1997 (p.1-44)

-Simmel, G. ‘Metropolis and Mental Life’, in Thompson, K., J. Tunstall (ed.) Sociological Perspectives, Penguin Books 1971(p.83-91)

– Sennett, R. The Conscience of the Eye, W.W. Norton & Company, 1992 (p.189­202)

– Frisby, D., Cityscapes of Modernity, Polity 2001 (p.21-51/100-158) -Soja, W. E., Thirdspace, Blackwell 1996 (p.26-47)

– Lefebvre, H. Writings on Cities, Blackwell 1996 (p.86-110/185-202) –The Production of Space, Blackwell 1991 (p.1-67) -‘Space and The State’, in Brenber, N. (et al) (ed.) State/Space, Blackwell 2003

(p.84-100) -Lash, S., Urry, J. Economies of Signs and Space, Sage 1994 Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. İ. Emre IŞIK

5134 TOPLUM VE EDEBİYAT I

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Bu ders estetik ve edebiyat teorilerini, edebi metinlerin doğasını ve toplumla ilişkisini tartışacaktır. Dersin amacı Cervantes, Boccacio, Diderot, Proust, ve Calvino gibi yazarların üzerinden başta roman olmak üzere edebiyat türlerini tartışmayı amaçlamaktadır. Değerlendirme Yöntemleri: Ödev Önerilen Kaynaklar: -Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004. -Jale Parla, Don Kişot’tan Günümüze Roman, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003. -Roland Barthes, Yazının Sıfır Derecesi, Metis Yayınları, İstanbul, 2006. -Marcel Proust, Yitik Zamanın Peşinde, Y.K.Yayınları, İstanbul, 2004. -Italo Calvino, Bir kış Gecesi Eğer Bir Yolcu, Can Yayınları, 2000. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Sibel YARDIMCI

YÜKSEKLİSANS

2. YARIYIL

5201 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA UYGULAMALARI

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Bu derste, katılımcıların amacı bilgili bireyler olmak, sosyal bilimlerde uzman olmak, sosyal olarak etkin olmak, sosyolojide profesyonel kariyer yapmak veya doktora çalışmalarına devam etmek olabilir. Katılımcılar tarafından seçilmiş çalışma alanlarında konunun analitik ve metodolojik omurgasını güçlendirmek hedeflenmektedir. Toplumsal araştırmalarla ilgilenenlerin yöntemsel düşünce ve analiz becerileri geliştirilmektedir. Derste katılımcıların konuları farklı açılardan ele almaları özendirilmektedir. Metodla ilgili zorunlu okumalar ve katılımcıların ilgi

alanlarına göre düzenlenen kaynakçaya ek olarak, konulu film ve belgesel gibi görsel malzeme katılımcıların ilgi alanları doğrultusunda sunulmaktadır. Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi. Önerilen Kaynaklar:

Toplumbilim ve Tarih ve Toplum Dergilerinden öğrencinin ilgi alanına göre seçme makaleler ve ilgili metoda ilişkin okumalar.  Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. F. Güliz ERGİNSOY

5202 SEMİNER

T3, Kredi 0, ECTS 5 Amaç/İçerik: Kredisiz ve zorunlu olan bu dersin birincil amacı, katılımcıların düşünme, araştırma-yazma ve sunma becerilerini geliştirmektir. Ders kapsamında katılımcılar, güncel sosyolojik tartışmalarla ilgili seçtikleri bir konu hakkında gerçekleştirdikleri çalışmayı gruba sunmaktadırlar. Her sunuşun sonunda genel tartışma ve değerlendirme oturumuna yer verilmektedir. Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi. Önerilen Kaynaklar:

– CRANE, Diane, Moda ve Gündemleri, Çev. Özge Çelik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2003.

-ROBINS, Kevin, İmaj, Çev. Nurçay Türkoğlu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1999.

-KANDİYOTİ, Deniz ve Ayşe SAKTANBER, Kültür Fragmanları, Metis Yayınları, İstanbul, 2004. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Aylın DİKMEN ÖZASLAN

5220 ENDÜSTRİDE İNSAN KAYNAKLARI

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Sanayi ve iş ortamında insanın eğitimi ve mesleğe yöneltilmesi, güdülenmesi ve verimliliğin arttırılması, çalışma yaşamının kalitesini geliştirme, işletmelerde stres ve iş kazaları, çalışanların ruh sağlığı ve güvenliği, işletmelerde toplam kalite yönetimi. Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi Önerilen Kaynaklar:

-OSMAY, Nüvit, İnsan Mühendisliği, İstanbul: Alfa Yayınları, 2002.

-ÖZGÜVEN, Ethem, Endüstri Psikolojisi, İstanbul: Pdrem Yayınları, 2003.

-SABUNCUOĞLU, Zeyyat, Çalışma Psikolojisi, Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları, 2002. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Müzeyyen Güler

5221 SOSYOLOJİK TARTIŞMALAR

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Bu ders son dönem sosyolojik tartışmalara hakim olan konuları, problemleri ve yeni yaklaşımları ele almayı amaçlamaktadır. Yapısalcılık sonrası diye adlandırılan Bataille, Foucault, Deleuze, Guattari, Lyotard ile başlayan olay felsefesini, Platon’u ters yüz etmeyi, postmodernizmi, simülasyonu ve iktidar biçimlerine direnişi inceler. Fransız düşüncesinin özdeşlik ve kimlikten farklılığa doğru gidişini, Hegel’ci bir okunuştan Nietzsche’ci bir okunuşa geçişini ele alan bu ders özelikle “Tekil düşünce” üzerine odaklanmaktadır. Tekil düşünce, her bir insanı çokluk olarak ele alır; Tarde’ın yazdığı gibi, tekil olan birey değil onun çokluğudur; her bir bireyleşme eğilimi kolektif olmaya devam etmektedir. Herkes bir toplumdur.

Toplum, insanların içinde oldukları alan olmaktan çok, toplumlar insanın içindedir. İnsanlar toplumda değil toplumlar bir insanın içinde vardır. “Sosyolojik Tartışmalar” dersinde yeni sosyolojik yaklaşımlar aynı zamanda Türkiye çerçevesinde de tartışılacaktır. Değerlendirme Yöntemleri: Dönem sonu ödev Önerilen Kaynaklar:

-Gilles Deleuze, Kafka, Minör Bir Edebiyat İcin, YKY.2003

-Gilles Deleuze, Felsefe Nedir?, Guattari ile birlikte, YKY.

-Gilles Deleuze, Perikles ve Verdi -François Châtelet’in Felsefesi, çev:Ali Akay, Bağlam yay.

-Foucault, M., Seçme Yazılar, 1,2,3,4, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2000.

-Lyotard, J. F., Postmodern Durum, Vadi Yayınları, Ankara

Dersin sorumlusu: Prof. Dr. Ali AKAY

5222 ULUSAŞIRI TOPLUMSAL ÇALIŞMALAR

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Bu derste önce küreselleşme taraftarları ve onlara eleştirel yaklaşan temel kuramlar ele alınacaktır. Daha sonra ise son zamanlarda gelişmekte olan ulusaşırı çalışmalara değinilecektir. Ulusaşırı çalışmaların küreselleşmeyi eleştirel bir yaklaşımla irdelerken, alışılagelmiş “sosyal bilim yapma” pratiklerini de sorgulamaya çalıştıkları düşüncesi seminerdeki tartışmaların temel eksenini oluşturacaktır. Değerlendirme Yöntemleri: Dönem sonu sunaulan proje ve dersteki tartışmalara katılım Önerilen Kaynaklar: -POLANYI, Karl, Büyük Dönüşüm: Çağımızın Sosyal ve Ekonomik Kökenleri,

İletişim Yayınları, 2000. -WALLERSTEIN, Immanuel, Dünya Sistemleri Analizleri, Aram Yayınları, 2004. -LOOMBA, Ania, Kolonyalizm Postkolonyalizm, Ayrıntı Yayınları, 2000. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Şentürk

5225 SANAT SOSYOLOJİSİ

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Bu ders, postmodernizm ve sonrası, toplumsal ve kültürel teoriler çerçevesinde günümüz sanatını tartışacaktır. İlgilendiği konular üretimi kavramsallaştırma biçimleri, estetik, kültürel kimlik, temsiliyet, temsiliyetin feminist eleştirisi, toplumsal mücadele ve sanat, sömürgecilik sonrasında teori, batı epistemolojisinin eleştirisi, milliyetçilik, cinsiyet ve cinsellik, farklılaşma ve özne’nin kültürel inşası olacaktır. Derste Türkiye’nin özgün üretiminden karşılaştırmalı örnekler de verilecektir. Derste küreselleşme ve küreselleşmenin kültürel etkileri, melezleşme, üçüncü mekan kuramları ve yeni-sömürgecilik tartışılacaktır. Kültürel biçimler yerel, ulusal, yöresel ve uluslararası düzeylerde nasıl yıkılır, dayatılır, temellük edilir, melezleşir, bir kültürel ortamdan diğerine çevrilir ve keşfedilir? Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi  Önerilen Kaynaklar:

Zygmunt Bauman

Mika Hannula

Aijaz Ahmet

Gilles Deleuze

Edward Said

Arthur Danto

Cuautemhoc Medina

Homi Bhabha

Sarat Maharaj

Jean-François Lyotard

Irit Rogoff

Benjamin Buchloh

Rem Koolhaas

Saskia Sassen

Gayatri Spivak

Etienne Balibar

Jacques Derrida Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Emre Zeytinoğlu

5228 İNSAN HAKLARI: KADIN HAKLARI

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Ders kapsamında, insan hakları kavramı ve kuramı, uluslararası sözleşmelerde insan hakları, kadının insan hakları, uluslararası sözleşmelerde kadın hakları, ulusal konularda kadın hakları, siyasi yaşamda kadın hakları, ekonomik yaşamda kadın hakları konuları incelenecektir. Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl içi ödev değerlendirmesi. Önerilen Kaynaklar:

-DONOVAN, Josephine, Feminist Teori, İstanbul: İletişim Yayınları, 1997.

-CONNELL, R.W., Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998.

-BERSADON, Ney, Kadın Hakları: Başlangıcından Günümüze, İstanbul:

İletişim Cep Üniversitesi, 1994.  Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç.Dr. Çağlayan KOVANLIKAYA ERGİN

5229 KÜLTÜREL KİMLİK, ETNİLERARASI İLİŞKİLER VE NÜFUS HAREKETLERİ

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Bu ders çağdaş toplumlardaki Kültürel Kimlik, Etnilerarası İlişkiler ve Nüfus Hareketleri ile ilgili olguları anlamaya ve analiz etmeye yarayan temel kavramları konu alır. Göç sosyolojisi ve etnilerarası ilişkiler sosyolojisi alanlarındaki teorik bilginin yanı sıra bu alanlardaki saha araştırmalarını da konu alacak olan bu derste Avrupa’daki göç hareketlerine, Osmanlı’dan günümüze nüfus hareketleri ve iskân politikasına, Türkiye’deki iç ve dış göç sürecine, dinsel ve etnik azınlıklara değinilecektir. Bütünleşme, asimilasyon, akültürasyon, ulusal mensubiyet ve vatandaşlık, kozmopolitizm, çokkültürlülük, diaspora, ayrımcılık ve ırkçılık sorunsalları “Kültürel Kimlik, Etnilerarası İlişkiler ve Nüfus Hareketleri” dersinin temel tartışma eksenini oluşturacaktır. Teorik zorunlu okumalara ve katılımcıların ilgi alanlarına göre düzenlenen kaynakçaya ek olarak, konulu film ve belgesel gibi görsel malzeme katılımcıların ilgi alanları doğrultusunda sunulacaktır. Değerlendirme Yöntemleri: ödev veya yazılı sınav Önerilen Kaynaklar: -ABADAN-UNAT, Nermin, Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi

Yurttaşlığa, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2002

-ABOU, Selim, Identité culturelle – relations interethniques et problèmes

d’acculturation, Edition Anthropos, 1981 -ARI, Kemal, Büyük Mübadele, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1995 -DÜNDAR, Fuat, Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar, Çiviyazıları Yayınları,

İstanbul, 2000.

– DÜNDAR, Fuat, İttihat ve Terakki’nin Müslümanları İskan Politikası (1913­1918), İletişim Yayınları, İstanbul, 2001 -SCHNAPPER, Dominique, Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki ile İlişki, Bilgi

Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005 Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Derya FIRAT

5230 GÖRSEL SOSYOLOJİ II

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Bu derste, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinin ortak ilgisi olan görüntüler ve onların toplumsal yaşam üzerindeki etkileri, özellikle 1980’den sonra yoğunlaşan ve genel olarak görüntü temelli araştırmalar olarak adlandırılan alan içerisinden seçilen araştırma örnekleri üzerinden tartışılacaktır. Değerlendirme Yöntemleri: Ödev Önerilen Kaynaklar: -BARTHES, Roland, Camera Lucida, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul, 1996 -BERGER, John, Görme Biçimleri, Metis Yayınları, İstanbul, 2002 -COLLIER, J.&COLLIER M., Visual Anthropology, University of New Mexico

Press, Albuquerque, 1986 Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Gamze TOKSOY

5231 KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK TARTIŞMALARI

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Bu deste çokkültürcülük tartışmaları ele alınarak, bu alandaki literatür ve uygulamalar incelenecektir. Kuzey Amerika, Avustralya ve Avrupa’da gerçekleşen bu çerçevede tartışmalar detaylı biçimde değerlendirilecektir.  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi/ Yazılı sınav.

Önerilen Kaynaklar:

-Geddes, A. (2003) “Migration and the Welfare State in Europe in S. Spencer (ed) The Politics of Migration Oxford: Blackwell

-Kymlicka, W. (2003) “Immigration, Citizenship, Multiculturalism: Exploring the Links” in in S. Spencer (ed) The Politics of Migration Oxford: Blackwell

-Kivisto, P. (2002) Multiculturalism in a Global Society Oxford: Blackwell

– Kaya, A. (2001). Sicher in Kreuzberg. Biefeld: Transcript.

Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. İ. Emre IŞIK

5232 SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL TARTIŞMALAR

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Bu derste görsel kültürden kent çalışmalarına, biosiyaset ve egemenlik tartışmalarına kadar farklı konulara eğilen metinler ile Giorgio Agamben, Pierre Bourdieu, Jean Baudrillard, Judith Butler gibi 20. yy. düşünürleri ele alınmaktadır. Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi.

Önerilen Kaynaklar: Foucault, Michel (2000) Hapishanenin Doğuşu, İstanbul: İmge. Schmitt, Carl (2005) Siyasi İlahiyat, Ankara: Dost. Agamben, Giorgio (2001) Kutsal İnsan. Egemen İktidar ve Çıplak Hayat, İstanbul: Ayrıntı. Bauman, Zygmunt (1997) Modernite ve Holocaust, İstanbul: Sarmal Yayınevi. Foucault, Michel (2003) Cinselliğin Tarihi, İstanbul: Ayrıntı Butler, Judith (1998) “Toplumsal Cinsiyet Yanıyor”, Defter, sayı: 34. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Sibel YARDIMCI

5233 OSMANLI VE TÜRKİYE TARİHYAZIMI ÜZERİNE

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik:: Bu ders, geç Osmanlı ve modern Türkiye tarihi üzerine bibliyografik ve historiyografik düzeyde bir bilgi birikimini hedeflemektedir. Derste belli başlı tarihçilerin Osmanlı ve modern Türkiye tarihine de uyarlanabilecek yöntemlerinin gözden geçirilmesine ilaveten yirminci yüzyıl boyunca tarihçileri ve tarihçiliği etkilemiş tarihyazımına dair temel yaklaşımlar –Annales Okulu, İngiliz Marksist tarihçiler gibi- ele alınacaktır. Değerlendirme Yöntemi: Yarıyılsonu ödev değerlendirmesi Önerilen Kaynakça:

‐DİRLİK, Arif, Postkolonyal Aura: Küresel Kapitalizm Çağında Üçüncü Dünya Eleştirisi, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2005.

‐HAROOTUNIAN, Harry, Tarihin Huzursuzluğu, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2006.

‐ HAROOTUNIAN, Harry, İmparatorluğun Yeni Kılığı: Kaybedilen ve Tekrar Ele Geçirilen Paradigma, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2006.

‐IGGERS, Georg G., Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2003.

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Ali AKAY

5234 ETNOGRAFİK ÇALIŞMALAR ATÖLYESİ

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Atölye tarzında düzenlenmiş olan bu derste, etnografik araştırmalarla ilgili kuramsal ve metodolojik yaklaşımlara genel bir giriş yapıldıktan sonra, atölyeye katılan her bir öğrencinin araştırma pratiğini geliştirebilecek nitelikta saha çalışmaları yapılacaktır. Değerlendirme Yöntemleri: Öğrenciler, ders süresince ele alınan konular çerçevesinde yapacakları saha araştırmasının değerlendirmesi ile ilgili 10-15 sayfadan oluşan ödevlerini yazmakla sorumludurlar.Önerilen Kaynaklar:

-KÜMBETOĞLU, Belkıs (2005), Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, Bağlam Yayınları, İstanbul. -DENZIN N. & LINCOLN Y. (2000), Qualitative Research, Sage Publication, London.

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Yıldırım Şentürk  Yrd. Doç. Dr. Gamze Toksoy

5235 DİNLER VE TOPLUM

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Son yıllarda dünyada bir yandan dinsel hareketlerin yükselişi diğer yandan klasik dinlerin çatısı altında aradıkları anlamı bulamayan bireylerin yeni kutsallıklara, yeni inançlara yönelişleri gündeme gelmeye başladı. Ders öğrencilere bir yandan din olgusunu sosyolojik olarak anlamalarını diğer yandan da modernlik ile dinin ilişkisini yeniden düşünmelerini sağlayacak kuramsal araçları sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca inancın bireyselleşmesi, farklılaşması, çoğu kez Hint ve Uzak Doğu dinlerinin etkisi altında gelişen yeni kutsallıklarve modernliğin dinsel ürünleri üzerinde de durulacaktır. Değerlendirme Yöntemleri: Dönem sonu ödevi Önerilen Kaynaklar: -Durkheim E., Dini Hayatın İlkel Biçimleri, İstanbul, Ataç Yayınları, 2005. -Marx K., Engels F., Din Üzerine, Anakara, Sol Yayınları, 2002. -Weber M., Sosyoloji Yazılar, İstanbul, İletişim Yayınları, 2005. -Wach J., Din Sosyolojisine Giriş, Ankara İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1987. -Köse A., Milenyum Tarikatları, İstanbul, Truva Yayınları, 2006. -Malinowski B., Büyü, Bilim ve Din, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2000. -Corm G., 21. Yüzyılda Din Sorunu, İstanbul, İletişim Yayınları, 2006. -Armaner N., Dini Belirtiler, Ankara, Demirbaş Yayınları, 1973. Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç. İpek MERÇİL

DOKTORA:

1. YARIYIL

6122 TOPLUMSAL VE POSTMODERNİST YAKLAŞIMLAR

T3, Kredi 3, ECTS 10 Amaç/İçerik: Postmodernizm kavramı daha 1960’lı yıllarda Amerikalı soyut ekspresyonizm içinde adı anılan Robert Rauschenberg’in resimlerindeki kolajlarla birlikte plastik sanatlarda anılmaya başlar. Toynbee’nin tarihçiliği, modernizmin yerine postmodernizmin geldiği iddialarını da taşımaktadır. Asıl tartışma 1979 yılında Jean-François Lyotard’ın “Postmodern Durum” adlı kitabıyla başlar. Lyotard’ın iddiası aslında ideolojilerin ve üst-söylemlerin sonuna gelindiği tezidir. Yani; Marksizm, Hıristiyanlık ve Aydınlanma gibi insanlığın kurtuluşu üzerine kurulu olan söylemlerin meşruluk krizinden söz eden Lyotard, yeni telematik ve enformatik çağıyla birlikte hem sosyal durumun hem de teknoloji sayesinde üretim ilişkileri üzerine kurulu bir anlayışın sonuna gelindiğinin haberini vermektedir.

Bu derste postmodernizm kavramının politik ve sanatsal izlekleri üzerinde durulacaktır. “Toplumsal ve Postmodernist yaklaşımlar” dersinde Türkiye açısından postmodernizmin çerçevesini de tartışılacaktır. Değerlendirme Yöntemleri: Dönem sonu ödevi Önerilen Kaynaklar: -Ali Akay, Postmodernizm, Leyla ile Mecnun Yayıncılık / Epokhe Dizisi, 2005 -Ali Akay, Eugene W. Holland, J.L. Beller, Michael Hardt, Paul Patton, S.J. Arnott;

Gilles Deleuze’de Toplum ve Denetim, Çeviren: Barış Başaran, Bağlam Yayınları;

İstanbul, 2005 -Ali Akay, Kapitalizm ve Pop Kültür, Bağlam Yayınları; İstanbul, 2002 -Ali Akay Tekil Düşünce, Afa Yayınları; İstanbul, 1999 -Ali Akay, Kıvrımlar 1990’larda Plastik Sanatlar, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1996 -Ali Akay, Postmodern Görüntü,  Bağlam Yayınları; İstanbul 1997 -Ali Akay, Iktidar ve Direnme Odaklari, Bağlam Yayınları; İstanbul, 1985 Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Ali AKAY

6127 KENT VE MEKANIN TOPLUMSAL ÜRETİMİ

T3, Kredi 3, ECTS 10 Amaç/İçerik: Bu derste önce kent ve mekanın toplumsal üretimi üzerine olan kuramların genel bir özeti yapıldıktan sonra, 4-5 seçilmiş kent ve mekan üzerine çalışma seminerde detaylı bir şekilde incelenecektir. Amaç öğrencilerin kent ve mekan üzerine olan kuramları öğrenirken, bu kuramsal yaklaşımların nasıl araştırma projesine uyarlanabileceğini sorgulamaları. Seminerin ana sorusu “kent ve mekanı nasıl sosyolojik bir araştırmanın konusu yapabiliriz?” olacaktır. Değerlendirme Yöntemleri: Dönem sonu sunulacak proje ve derslerdeki tartışmalara katılım Önerilen Kaynaklar:

-LEFEBVRE, Henri, The Production of Space Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Yıldırım ŞENTÜRK

6128 MEKAN VE TOPLUM

T3, Kredi 3, ECTS 10 Amaç/İçerik: Mekan kavramı ve onun üzerine yapılan son dönemlerdeki tartışmalar modernite ve post-modernite tartışmalarının önemli bir parçası halini aldı. Mekan kavramı Batı felsefesi geleneği içinde hep bulunmuş anacak M. Foucault’un da belirttiği gibi hep ölü, sabit, diyalektik olmayan olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda dersin temel amacı mekan, toplum ve kimlik ilişkisine eleştirel bir bakışla yaklaşmaktır. Dersin içinde felsefeden sosyolojiye birçok disiplinde gerçekleşen mekan üzerine tartışmalar ele alınacak ve Simmel, Lefebvre, Foucault, Deleuze, Soja gibi isimlerin mekan üzerine tartışmaları değerlendirilecektir. Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi. Önerilen Kaynaklar: -Soja, W. E. Postmodern Geographies, Verso, 1989 (p.10-42) -Shelds, R. Places on the Margin, Poutledge, 1991 (p. 29-58) -Benko, G. ‘Modernity, Postmodernity and Social Sciences’, in Benko, G., U.

Strohmayer (ed.) Space and Social Theory, Blackwell, 1997 (p.1-44) -Simmel, G. ‘Metropolis and Mental Life’, in Thompson, K., J. Tunstall (ed.)  Sociological Perspectives, Penguin Books 1971(p.83-91)

Sennett, R. The Conscience of the Eye, W.W. Norton & Company, 1992 (p.189­202)

Frisby, D., Cityscapes of Modernity, Polity 2001 (p.21-51/100-158) -Soja, W. E., Thirdspace, Blackwell 1996 (p.26-47)

Lefebvre, H. Writings on Cities, Blackwell 1996 (p.86-110/185-202)

Lefebvre, H. The Production of Space, Blackwell 1991 (p.1-67) -Lefebvre, H. ‘Space and The State’, in Brenber, N. (et al) (ed.) State/Space,

Blackwell 2003 (p.84-100) -Lash, S., Urry, J. Economies of Signs and Space, Sage 1994 Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. İ. Emre IŞIK

6129 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ

T3, Kredi 3, ECTS 10 Amaç/İçerik: Sağlık Sosyolojisi kavramı; Sağlık Sosyolojisinin gelişimi; Kültür ve Sağlık tanımı; Kültür ve Sağlık ilişkisi; Sağlığı etkileyen kültürel ve sosyo-ekonomik faktörler; Sağlıkta eşitsizlik Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi /Yazılı sınav Önerilen Kaynaklar:

-KASAPOĞLU, Aytül, Sağlık Sosyolojisi, Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları, 1999.

-BELEK, İlker, Sınıf, Sağlık, Eşitsizlik, İstanbul: Sorun Yayınları, 1998.

Toplum Bilim Dergisi, Sayı:13, Sağlık Sosyolojisi Özel Sayısı, 2001. Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi. Önerilen Kaynaklar: Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Aylın DİKMEN ÖZASLAN

6130 GÖRSEL ÇALIŞMALAR I

T3, Kredi 3, ECTS 10 Amaç/İçerik: Bu derste öncelikle pozitivist bilimlerin temel argümanlarına ve araştırma yöntemlerine ilişkin eleştirel bir giriş yapılacaktır. Ardından disiplinlerarası çalışmaların olanakları ve sınırları tartışılacaktır. Bu tartışmalar temel alınarak, sosyal yaşamın görsel boyutlarına odaklanan teorik ve metodolojik yaklaşımlar sorunsallaştırılacaktır. Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi. Önerilen Kaynaklar:

-ÇAKIR, Serpil ve Necla Akgökçe (der.), Kadın Araştırmalarında Yöntem, Sel Yayınları, İstanbul, 1995

-FOUCAULT, Michel, Bilginin Arkeolojisi, Birey Yayıncılık, İstanbul, 1999

-GULBENKIAN KOMİSYONU, Sosyal Bilimleri Açın, Metis Yayınları, İstanbul, 1998

-Defter ve Toplum ve Bilim Dergileri Ortak Çalışma Grubu, Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, Metis Yayınları, İstanbul, 1998

-PROSSER, Jon (der.), Image-Based Research, Falmer Press, London, 1998 Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Gamze Toksoy

6131 TOPLUMSAL BELLEK ÇALIŞMALARI

T3, Kredi 3, ECTS 10 Amaç/İçerik: Bu ders çağdaş toplumlardaki “bellek” ile ilgili olguları anlamaya ve analiz etmeye yarayan temel kavramları konu alır. Maurice Halbwachs tarafından geliştirilen “Kolektif bellek”, “toplumsal bellek”, “belleğin toplumsal çerçeveleri” gibi kavramlardan hareketle şimdiki zamana bağlı olarak toplumsal belleğin nasıl yeniden kurulduğu tartışılacaktır. “Tarih” ve “bellek” arasındaki ilişkiler bu bakış açısıyla incelenecektir. Bireysel ve kolektif kimliklerin bellek üzerine çalışmadan nasıl beslendikleri konusuna da değinilecektir. Ailesel bellek, dinsel bellek, travmatik olaylar belleği, ulusal bellek, siyasi bellek gibi özel örneklerden hareketle “belleğin” ve “unutmanın” toplumsal kullanımı sorunsalı dersin temel tartışma eksenini oluşturacaktır. Teorik zorunlu okumalara ve katılımcıların ilgi alanlarına göre düzenlenen kaynakçaya ek olarak, konulu film ve belgesel gibi görsel malzeme katılımcıların ilgi alanları doğrultusunda sunulacaktır. Değerlendirme Yöntemleri: Dönem sonunda sunulacak ödev Önerilen Kaynaklar: -Augé Marc, Les formes de l’oubli, Paris, Payot, coll. Manuels, 1998. (150/Aug)   -Bastide Roger, « Mémoire collective et sociologie du bricolage », extrait de

l’année sociologique, 3ème série, vol. 21, 1970.  -Assmann Jan, Kültürel Bellek, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2001 -Halbwachs Maurice, Les cadres sociaux de la mémoire (1925), Albin Michel,

Coll. Bibliothèque de l‚évolution de l‚humanité, 1994. -Halbwachs Maurice, la mémoire collective, Albin Michel, Coll. Bibliothèque de l’évolution de l‚humanité, 1997.  -Halbwachs Maurice, On Collective Merory, The University of Chicago Press,

1992 -Jacoby Russell, Belleğini yitiren toplum, Ayrıntı yayınları, 1996 -Hervieu-Léger Danièle, La religion pour mémoire, Paris, Cerf, 1993.  -Nora Pierre, Hafıza Mekanları, Dost kitabevi yayınları, 2006 Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Derya FIRAT

6132 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ I

T3, Kredi 3, ECTS 10 Amaç/İçerik: Bu ders estetik ve edebiyat teorilerini, edebi metinlerin doğasını ve toplumla ilişkisini tartışacaktır. Dersin amacı Cervantes, Proust, Kafka, Beckett gibi yazarların metinleri ve realizm, ekspresyonizm gibi edebiyat teorileri üzerinden edebi türleri değerlendiremktir. Değerlendirme Yöntemleri: Ödev Önerilen Kaynaklar:

-Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004. -Jale Parla, Don Kişot’tan Günümüze Roman, İletişim Yayınları,

İstanbul, 2003. -Roland Barthes, Yazının Sıfır Derecesi, Metis Yayınları, İstanbul, 2006. -Franz Kafka, Bütün Eserleri, Cem Yayınevi, İstanbul, 2006.

Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Sibel Yardımcı

6133 KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR I

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: İngiltere’de Birmingham Kültürel Çalışmalar Merkezi’nde ortaya çıkarak yayılan Kültürel Çalışmalar yaklaşımının temsil nitelikli kaynaklarının okunması aracılığıyla, bu alana bir giriş yaparak alanı haritalamaktır. Dersin perspektifi, Birmingham merkezinde ortaya konan ilk projenin mirasını temel alır. Anılan kalkış

noktasıyla ders her yıl başka boyutlar üzerinden işlenmektedir (Kamusal alan, edebiat, gündelik hayat…). Değerlendirme Yöntemleri: Okuma, tartışma ve sunuşlarla örülen ders sürecine katılımın niteliğinin; makalelerin toplandığı bir özet-dosyasının ve Türkiye üzerine araştırmaya yönelik bir proje tasarımının değerlendirilmesine dayanacaktır. Önerilen Kaynaklar:

– Lawrence Grossberg vd. (ed.), Cultural Studies, London, Routledge, 1992.

-C.Nelson vd. (der.), Marxizm and The Interpretation of Culture, London, McMillan, 1988.

– Elizabeth Long, From Sociology to Cultural Studies, Oxford, Blackwell, 1997.

– E.P. Thompson, İşçi Sınıfının Oluşumu, İstanbul, Birikim Yayınları, 2004. -Meral Özbek (der.), Kamusal Alan, Hil Yayınları, 2004. Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Meral ÖZBEK

6134 KÜRESELLEŞME VE SORUNLARI

T3, Kredi 3, ECTS 10 Amaç/İçerik: Yüksek lisans öğrencileri için tasarlanmış haftada üç saat kredili ders ve tartışma. Sanayileşme ve küreselleşmenin hızla büyüyen kentsel mekanlara etkileri irdelenmektedir. Özellikle de toplumsal yaşamda, toplumsal, kurumsal yapılarda dönüşüme neden olan etken ve koşullar üzerine odaklanılmaktadır. Derste kent insanının karşılaştığı yoksulluk, yabancılaşma ve şiddet gibi temel toplumsal sorunlar ele alınarak incelenmektedir. Öğrencilerin bir dönem ödevi hazırlama sorumluluğu vardır. Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi Önerilen Kaynaklar:

-KEYDER, Çağlar, İstanbul: Küresel ve Yerel Arasında, İstanbul: Metis Yayınları, 2000.

-ULAGAY, Osman, Quo Vadis, Ankara: Vadi Yayınları, 1999.

-MANİSALI, Erol, Türkiye ve Küreselleşme, İstanbul: Derin Yayınları, 2002. Dersin Sorumlusu:  Prof. Dr. Esin KÜNTAY

DOKTORA 2.YARIYIL

6221 TOPLUMSAL DEĞİŞME SORUNLARI

T3, Kredi 3, ECTS 10 Amaç/İçerik: Doktora öğrencileri için tasarlanmış üç saat kredili ders ve tartışma. Derste temel toplumsal değişmeler ve kavramlar incelenmektedir. Özellikle ülkemiz çağdaş kent yaşamındaki değişmelere ağırlıklı olarak yer verilecek son yıllarda dönüşümü hızlandıran süreçler üzerine odaklanılacaktır. Ders toplumsal değişmenin neden olduğu sosyal problemleri incelemede analitik düşünceyi kullanıp geliştirilmesini sağlayacaktır. Alan çalışmalarına ağırlık verilecektir. Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi. Önerilen Kaynaklar:

-ÖZDEK, Yasemin, Uluslararası Politika ve İnsan Hakları, İstanbul: Öteki Yayınları, 2002.

-GÜMÜŞOĞLU, Firdevs (der.), Kent ve İnsan, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2002.

-ÖZDEK, Yasemin (der.), Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, Ankara:

TODAİE, 2002.Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Esin KÜNTAY

6222 KALKINMA SOSYOLOJİSİ

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Büyüme ve kalkınma, sosyal ve ekonomik kalkınma, yapısal değişim teorileri, yapısal değişim ve kalkınma, kalkınmakta olan ülkeler ve Türkiye’de yapısal değişim. Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi Önerilen Kaynaklar:

-MUŞLU, Ayşe, Ders Notları. Dersin Sorumlusu: Doç.Dr. Ayşe MUŞLU

6224 SOSYOLOJİDE GÜNCEL TARTIŞMALAR

T3, Kredi 3, ECTS 10 Amaç/İçerik: Bu derste görsel kültürden kent çalışmalarına, biosiyaset ve egemenlik tartışmalarına kadar farklı konulara eğilen metinler ile Giorgio Agamben, Pierre Bourdieu, Jean Baudrillard, Judith Butler gibi 20. yy. düşünürleri ele alınmaktadır. Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi.

Önerilen Kaynaklar:

-Foucault, Michel (2000) Hapishanenin Doğuşu, İstanbul: İmge. -Schmitt, Carl (2005) Siyasi İlahiyat, Ankara: Dost. -Agamben, Giorgio (2001) Kutsal İnsan. Egemen İktidar ve Çıplak Hayat, İstanbul:

Ayrıntı. -Bauman, Zygmunt (1997) Modernite ve Holocaust, İstanbul: Sarmal Yayınevi. -Foucault, Michel (2003) Cinselliğin Tarihi, İstanbul: Ayrıntı -Butler, Judith (1998) “Toplumsal Cinsiyet Yanıyor”, Defter, sayı: 34. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Sibel YARDIMCI

6225 GEÇ OSMANLI TARİHİ

T3, Kredi 3, ECTS 10 Amaç/İçerik: Dersin amacı geç dönem Osmanlı Tarihi’ni değişik açılardan ele almaktır. Söz konusu dönemin önemli olaylarını sorgulayıcı bir tutumla gözden geçirmek ve öğrencilerin kendi doğrularını kendilerinin bulmasına yardımcı olmaktır. Burada belirli bir dönemin tarihini etraflıca gözden geçirmek yerine çağdaş tarih araştırmaları yönteminin nasıl uygulanabileceği üzerinde durulmaktadır. Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi.  Önerilen Kaynaklar:

-UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Devletinde Merkez ve Bahriye

Teşkilatı, Ankara, 1984.Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Filiz ÖZER

6226 TÜRK MODERNLEŞMESİNE SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR

T3, Kredi 3, ECTS 10 Amaç/İçerik.Türkiye’de modernleşme hedefi, Osmanlı İmparatorluğu’nda başlayıp Cumhuriyet Türkiye’sine ve günümüze kadar farklı boyutlarla tartışılan bir konu olmuştur. Bu derste Türkiye’deki modernleşme tartışmalarının tarihini incelemek yerine kurumsallaşmış sosyoloji ile birlikte yapılan tartışmalar, bu tartışmalara sosyoloji düşünürlerinin nasıl yaklaştıkları ve önerileri tartışılacaktır. Ziya Gökalp,Prens Sabahattin, H. Ziya Ülken, Niyazi Berkes v.b. gibi düşünürlerin fikirleri incelenecektir. Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi Önerilen Kaynaklar:

– PARLA Taha , Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm, İletişim Yayınları, İstanbul, 1993. -KAYALI Kurtuluş, Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı, , İletişim Yayınları, İstanbul, 2000.

-KAYALI Kurtuluş, Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri, İletişim Yayınevi; 2001.

– BERKES Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Yayınları.

-KAÇMAZOĞLU H. Bayram, Türk Sosyoloji Tarihi Üzerine Araştırmalar Öncüleri ve Temelleri Çerçevesinde Yaklaşımlar, , Birey Yayıncılık; Aralık 1999. Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr. Çağlayan Kovanlıkaya

6227 KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİN SİYASETİ

T3, Kredi 3, ECTS 10 Amaç/İçerik: Bu deste çokkültürcülük tartışmaları ele alınarak, bu alandaki literatür ve uygulamalar incelenecektir. Kuzey Amerika, Avustralya ve Avrupa’da gerçekleşen bu çerçevede tartışmalar detaylı biçimde değerlendirilecektir.  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi/ Yazılı sınav. Önerilen Kaynaklar: -Geddes, A. (2003) “Migration and the Welfare State in Europe in S. Spencer (ed)

The Politics of Migration Oxford: Blackwell

– Kymlicka, W. (2003) “Immigration, Citizenship, Multiculturalism: Exploring the

Links” in in S. Spencer (ed) The Politics of Migration Oxford: Blackwell  -Kivisto, P. (2002) Multiculturalism in a Global Society Oxford: Blackwell

– Kaya, A. (2001). Sicher in Kreuzberg. Biefeld: Transcript Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. İ. Emre IŞIK

6228 SİYASİ VE TOPLUMSAL DÜŞÜNCELER TARİHİ

T3, Kredi 3, ECTS 10 Amaç/İçerik: Bu doktora dersi “ideolojik” üstyapı ile iktisadi altyapı arasındaki ilişkiyi

konu alan bir araştırma niteliğini taşımaktadır. Bu çerçevede “ideoloji”, bireylerin

gündelik yaşamlarını anlamlandırmalarına işaret etmesi açısından belirli bir anlamda

kullanılmaktadır. K.H. Marx’ın Grundrisse ve Kapital metinleri, diğerlerinin yanında,

bu ders için öngörülen ana metinlerden ikisidir.

Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi. Önerilen Kaynaklar:

Marx, K.H., Grundrisse

Marx, K.H., Kapital Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Türker ARMANER

6229 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

T3, Kredi 3, ECTS 10 Amaç/İçerik: Sanayi ve iş ortamında insanın eğitimi ve mesleğe yöneltilmesi, güdülenmesi ve verimliliğin arttırılması, çalışma yaşamının kalitesini geliştirme, işletmelerde stres ve iş kazaları, çalışanların ruh sağlığı ve güvenliği, işletmelerde toplam kalite yönetimi. Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi Önerilen Kaynaklar:

-OSMAY, Nüvit, İnsan Mühendisliği, İstanbul: Alfa Yayınları, 2002.

-ÖZGÜVEN, Ethem, Endüstri Psikolojisi, İstanbul: Pdrem Yayınları, 2003.

-SABUNCUOĞLU, Zeyyat, Çalışma Psikolojisi, Bursa: Uludağ Üniversitesi

Yayınları, 2002. Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Müzeyyen Güler

6230 ULUSAŞIRI ÇALIŞMALAR

T3, Kredi 3, ECTS 10 Amaç/İçerik: Ulusaşırı Toplumsal Çalışmalar (transnational studies), toplumsal olguların şekil almasında, karmaşık, ulusaşırı ilişkilerin ve bağlantıların rolünü irdelerken, günümüz dünyasının oluşumunu tek bir yöne doğru ilerleyen yekpare  bir süreç olarak görmek yerine, onun farklı toplumsal grupların ve yerlerin müdahalesiyle şekillendiğine, bu yüzden de birbiriyle çelişen uygulamaları, süreçleri ve sonuçları da içerisinde barındırdığına vurgu yapan çalışmaları içeriyor. Toplumsal pratiklerin ulusaşırı yanına vurgu yapmak, mekânın veya sınırların öneminin kalmadığı anlamına gelmez. Aksine, insan, eşya, meta, para ve enformasyon başta olmak üzere bir çok cismin sınırlar arası dolaştığı bir dünyada, bu cisimlerin dolaşımı, farklı toplumsal gruplar, kurumlar ve yerler arasında yeni hiyerarşik ilişkilerin kurulmasını sağlıyor. Böyle bir kuramsal çerçeve, küreselleşme çalışmalarının alışılagelmiş hatalarını tekrar etmeden, günümüz toplumsal olgularını anlayabilmemiz için alternatif bir yaklaşım ve araştırma stratejisi sunuyor. Bu ders kapsamında Ulusaşırı Toplumsal Çalışmaları besleyen klasik çalışmalar ve temel yaklaşımlar incelenecek ve tartışılacak. Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi. Önerilen Kaynaklar: -POLANYI, Karl, Büyük Dönüşüm: Çağımızın Sosyal ve Ekonomik Kökenleri,

İletişim Yayınları, 2000. -WALLERSTEIN, Immanuel, Dünya Sistemleri Analizleri, Aram Yayınları, 2004. -LOOMBA, Ania, Kolonyalizm Postkolonyalizm, Ayrıntı Yayınları, 2000. Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Yıldırım ŞENTÜRK

6231 KÜLTÜREL KİMLİK, ETNİSİTE VE GÖÇ

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Bu ders çağdaş toplumlardaki Kültürel Kimlik, Etnilerarası İlişkiler ve Nüfus Hareketleri ile ilgili olguları anlamaya ve analiz etmeye yarayan temel kavramları konu alır. Göç sosyolojisi ve etnilerarası ilişkiler sosyolojisi alanlarındaki teorik bilginin yanı sıra bu alanlardaki saha araştırmalarını da konu alacak olan bu derste Avrupa’daki göç hareketlerine, Osmanlı’dan günümüze nüfus hareketleri ve iskân politikasına, Türkiye’deki iç ve dış göç sürecine, dinsel ve etnik azınlıklara değinilecektir. Bütünleşme, asimilasyon, akültürasyon, ulusal mensubiyet ve vatandaşlık, kozmopolitizm, çokkültürlülük, diaspora, ayrımcılık ve ırkçılık sorunsalları “Kültürel Kimlik, Etnilerarası İlişkiler ve Nüfus Hareketleri” dersinin temel tartışma eksenini oluşturacaktır. Teorik zorunlu okumalara ve katılımcıların ilgi alanlarına göre

düzenlenen kaynakçaya ek olarak, konulu film ve belgesel gibi görsel malzeme katılımcıların ilgi alanları doğrultusunda sunulacaktır. Değerlendirme Yöntemleri: Önerilen Kaynaklar:

– ABADAN-UNAT, Nermin, Bitmeyen Göç: Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2002 -ABOU, Selim, Identité culturelle – relations interethniques et problèmes

d’acculturation, Edition Anthropos, 1981 -ARI, Kemal, Büyük Mübadele, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1995 -DÜNDAR, Fuat, Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar, Çiviyazıları Yayınları,

İstanbul, 2000.

– DÜNDAR, Fuat, İttihat ve Terakki’nin Müslümanları İskan Politikası (1913­1918), İletişim Yayınları, İstanbul, 2001 -SCHNAPPER, Dominique, Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki ile İlişki, Bilgi

Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005 Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Derya FIRAT

6232 GÖRSEL ÇALIŞMALAR II

T3, Kredi 3, ECTS 10 Amaç/İçerik: Günlük yaşantımızın kaçınılmaz bir parçası olan görüntüler, sürekli değişen ve her geçen gün daha da karmaşıklaşan üretim ve dolaşım biçimleriyle yaşadığımız toplumun temel dinamiklerinden biri haline gelmişlerdir. Bu derste, görsel malzemelerin sosyal bilimsel düşünce içindeki yeri sorunsallaştırılarak görüntülerin sosyal yaşam üzerindeki etkisinin incelendiği araştırma örnekleri değerlendirilecektir.  Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi.

-Önerilen Kaynaklar: BARTHES, Roland, Camera Lucida, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul, 1996

-BERGER, John, Görme Biçimleri, Metis Yayınları, İstanbul, 2002

-COLLIER, J.&COLLIER M., Visual Anthropology, University of New Mexico

Press, Albuquerque, 1986 Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Gamze TOKSOY

6233 ETNOGRAFİK ÇALIŞMALAR

T3, Kredi 3, ECTS 10 Amaç/İçerik: Atölye tarzında düzenlenmiş olan bu derste, etnografik araştırmalarla ilgili kuramsal ve metodolojik yaklaşımlara genel bir giriş yapıldıktan sonra, atölyeye katılan her bir öğrencinin araştırma pratiğini geliştirebilecek nitelikta saha çalışmaları yapılacaktır. Değerlendirme Yöntemleri: Öğrenciler, ders süresince ele alınan konular çerçevesinde yapacakları saha araştırmasının değerlendirmesi ile ilgili 10-15 sayfadan oluşan ödevlerini yazmakla sorumludurlar.Önerilen Kaynaklar:

-KÜMBETOĞLU, Belkıs (2005), Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, Bağlam Yayınları, İstanbul. -DENZIN N. & LINCOLN Y. (2000), Qualitative Research, Sage Publication, London.

Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Yıldırım Şentürk  Yrd. Doç. Dr. Gamze Toksoy

6234 KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR II

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Dersin amacı, Türkiye’de popüler kültür tartışmalarını ele almak ve dünden bugüne bu konuda yazılmış kitap ve makaleleri okuyarak, tartışmaktır. Dersin başında dünyada genel olarak kültür ve popüler kültür konusunda geliştirilmiş ana kavram ve yaklaşımlar değerlendirilmektedir. Öğrenciler, Türkiye’de bu konuda öne sürülen ana görüşleri ve temel kavramların ele alınış tarzlarını karşılaştıran bir makale yazmanın yanısıra, ilgilendikleri bir konuda dar kapsamlı bir araştırma yapıp yazmakla sorumludurlar. Kültürel Çalışmalar I dersi bu dersin ön gereğidir. Değerlendirme Yöntemleri: Yarıyıl sonu ödev değerlendirmesi. Önerilen Kaynaklar:

-WILLIAMS, Raymond, Kültür, İstanbul: İletişim Yayınları, 1997.

-ELIAS, Norbert, Uygarlık Süreci 1-2, İstanbul: İletişim Yayınları, 1999.

-MODLESKİ, Tania, Eğlence İncelemeleri, İstanbul: Metis Yayınları, 1999.

-ÖZBEK, Meral, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İstanbul: İletişim Yayınları, 1993.

-KÜÇÜK, Mehmet (der.), Medya, İktidar, İdeoloji, İstanbul: Ark Yayınları, 1996. Dersin Sorumlusu:  Doç.Dr. Meral ÖZBEK

6235 DİNLER SOSYOLOJİSİ

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Son yıllarda dünyada bir yandan dinsel hareketlerin yükselişi diğer yandan klasik dinlerin çatısı altında aradıkları anlamı bulamayan bireylerin yeni kutsallıklara, yeni inançlara yönelişleri gündeme gelmeye başladı. Ders öğrencilere bir yandan din olgusunu sosyolojik olarak anlamalarını diğer yandan da modernlik ile dinin ilişkisini yeniden düşünmelerini sağlayacak kuramsal araçları sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca inancın bireyselleşmesi, farklılaşması, çoğu kez Hint ve Uzak Doğu dinlerinin etkisi altında gelişen yeni kutsallıklarve modernliğin dinsel ürünleri üzerinde de durulacaktır. Değerlendirme Yöntemleri: Dönem sonu ödevi Önerilen Kaynaklar: -Durkheim E., Dini Hayatın İlkel Biçimleri, İstanbul, Ataç Yayınları, 2005. -Marx K., Engels F., Din Üzerine, Anakara, Sol Yayınları, 2002. -Weber M., Sosyoloji Yazılar, İstanbul, İletişim Yayınları, 2005. -Wach J., Din Sosyolojisine Giriş, Ankara İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1987. -Köse A., Milenyum Tarikatları, İstanbul, Truva Yayınları, 2006. -Malinowski B., Büyü, Bilim ve Din, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2000. -Corm G., 21. Yüzyılda Din Sorunu, İstanbul, İletişim Yayınları, 2006. -Armaner N., Dini Belirtiler, Ankara, Demirbaş Yayınları, 1973. Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç. İpek MERÇİL

6236 YİRMİNCİ YÜZYILDA TARİHYAZIMI

T3, Kredi 3, ECTS 5 Amaç/İçerik: Bu ders, geç Osmanlı ve modern Türkiye tarihi üzerine bibliyografik ve historiyografik düzeyde bir bilgi birikimini hedeflemektedir. Derste belli başlı tarihçilerin Osmanlı ve modern Türkiye tarihine de uyarlanabilecek yöntemlerinin gözden geçirilmesine ilaveten yirminci yüzyıl boyunca tarihçileri ve tarihçiliği etkilemiş tarihyazımına dair temel yaklaşımlar –Annales Okulu, İngiliz Marksist tarihçiler gibi- ele alınacaktır.

Değerlendirme Yöntemi: Yarıyılsonu ödev değerlendirmesi Önerilen Kaynakça:

‐DİRLİK, Arif, Postkolonyal Aura: Küresel Kapitalizm Çağında Üçüncü Dünya Eleştirisi, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2005.

‐HAROOTUNIAN, Harry, Tarihin Huzursuzluğu, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2006.

‐ HAROOTUNIAN, Harry, İmparatorluğun Yeni Kılığı: Kaybedilen ve Tekrar Ele Geçirilen Paradigma, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2006.

‐IGGERS, Georg G., Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2003.

Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Ali AKAY

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: