Dersler ve Tanımları


Siyaset Bilimi I-II

Siyaset biliminde, yöntem ve yaklaşım, iktidar ve devlet, demokrasi, siyasi güçler, seçimler, siyasal davranış, gelişme, sistemler ve ideolojiler incelenmektedir.

Sosyoloji

Sosyolojinin tanımı, ilgi kurduğu alan ve teknikleri, sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisi, sosyolojinin tarihsel gelişimi, toplum, kültür, sosyalleşme, sosyal ilişkiler, sosyal kontrol mekanizmaları, sosyal kurumlar, sosyal tabakalaşma ve mobilite, sosyal değişme konularının incelenmesi.

Siyasi Tarih

Fransız devrimi sonrası, Avrupa-Osmanlı Türkiye ilişkilerini açıklayabilecek teorik bir çerçevenin verilmesi, buna bağlı olarak tarihsel siyasal olayların ilişkilendirilmesi.

Siyasi Düşünceler Tarihi I-II

Antik Yunan’da düşünce, Roma siyasal düşüncesi, feodalizm ve ortaçağda siyasal düşünce, yeni çağda siyasal düşünce ve yakın çağda siyasal düşünce konuları işlenmektedir.

Yönetim Bilimi I-II

Yönetim biliminin tarihi, gelişimi, yönetim prensipleri, kamu yönetimi, bürokratik teşkilat, personel yönetimi organizasyon ve metot.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel yöntem, bilimsel yöntemin varsayımları ve genel özellikleri, bilimsel araştırma, bilimsel araştırmanın özellikleri ve aşamaları, alan araştırmaları, toplum bilimlerin temel ilkeleri, toplumsal araştırmanın planlanması, verilerin toplanması ve veri kaynakları, kuram ve paradigma, ölçme ve ölçekler, güvenirlik ve geçerlik, tamsayım ve örnekleme, soru tipleri.

Türk Anayasa Düzeni

Sened-i ittifak, Tanzimat Fermanları, 1976 ve 1909 Kanun-i Esasiyeleri, 1921 ve 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunları ile 1961, 1980 ve 1982 Anayasalarının özellikleri ve uygulanışı konuları işlenmektedir.

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Kent, arsa-gecekondu kavramlarının, genel ve Türkiye özelinde tanımlanıp, sorunların tanıtıldığı bir çerçevede ele alınması. Çevre-sistem ve toplumsal etkinlikler, Çevre sorunlarının tanımı, nedenleri ve etkileri, Ekonomik büyüme ve çevre koruma ilişkileri, çevre politikasının ekonomik temelleri incelenmektedir. Çevre ve ekolojik sistem kavramları, çevre sorunlarına neden olan etmenler, çevre kirliliğinin türleri, çevre sorunlarının ekonomik analizi, çevre politikalarının ekonomik hukuksal ve kuramsal boyutları, Türkiye’de çevre sorunları ve politikası konuları incelenmektedir.

Yerel Yönetimler I-II

Siyasal bilim ve yerel yönetim, yerel yönetim kavramı, Türkiye’de yerel yönetimlerin tarihçesi, belediyeler, il özel yönetimleri, köy yönetimi, devlet-yerel yönetim ilişkileri, kentleşme ve anakent yönetimi, yerel yönetimlerin yeniden düzenlenmesi konuları okutulmaktadır.

Siyaset Bilimi I-II

Siyaset biliminde, yöntem ve yaklaşım, iktidar ve devlet, demokrasi, siyasi güçler, seçimler, siyasal davranış, gelişme, sistemler ve ideolojiler incelenmektedir.

Sosyoloji

Sosyolojinin tanımı, ilgi kurduğu alan ve teknikleri, sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisi, sosyolojinin tarihsel gelişimi, toplum, kültür, sosyalleşme, sosyal ilişkiler, sosyal kontrol mekanizmaları, sosyal kurumlar, sosyal tabakalaşma ve mobilite, sosyal değişme konularının incelenmesi.

Siyasi Tarih

Fransız devrimi sonrası, Avrupa-Osmanlı Türkiye ilişkilerini açıklayabilecek teorik bir çerçevenin verilmesi, buna bağlı olarak tarihsel siyasal olayların ilişkilendirilmesi.

Siyasi Düşünceler Tarihi I-II

Antik Yunan’da düşünce, Roma siyasal düşüncesi, feodalizm ve ortaçağda siyasal düşünce, yeni çağda siyasal düşünce ve yakın çağda siyasal düşünce konuları işlenmektedir.

Yönetim Bilimi I-II

Yönetim biliminin tarihi, gelişimi, yönetim prensipleri, kamu yönetimi, bürokratik teşkilat, personel yönetimi organizasyon ve metot.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bilimsel yöntem, bilimsel yöntemin varsayımları ve genel özellikleri, bilimsel araştırma, bilimsel araştırmanın özellikleri ve aşamaları, alan araştırmaları, toplum bilimlerin temel ilkeleri, toplumsal araştırmanın planlanması, verilerin toplanması ve veri kaynakları, kuram ve paradigma, ölçme ve ölçekler, güvenirlik ve geçerlik, tamsayım ve örnekleme, soru tipleri.

Türk Anayasa Düzeni

Sened-i ittifak, Tanzimat Fermanları, 1976 ve 1909 Kanun-i Esasiyeleri, 1921 ve 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunları ile 1961, 1980 ve 1982 Anayasalarının özellikleri ve uygulanışı konuları işlenmektedir.

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Kent, arsa-gecekondu kavramlarının, genel ve Türkiye özelinde tanımlanıp, sorunların tanıtıldığı bir çerçevede ele alınması. Çevre-sistem ve toplumsal etkinlikler, Çevre sorunlarının tanımı, nedenleri ve etkileri, Ekonomik büyüme ve çevre koruma ilişkileri, çevre politikasının ekonomik temelleri incelenmektedir. Çevre ve ekolojik sistem kavramları, çevre sorunlarına neden olan etmenler, çevre kirliliğinin türleri, çevre sorunlarının ekonomik analizi, çevre politikalarının ekonomik hukuksal ve kuramsal boyutları, Türkiye’de çevre sorunları ve politikası konuları incelenmektedir.

Yerel Yönetimler I-II

Siyasal bilim ve yerel yönetim, yerel yönetim kavramı, Türkiye’de yerel yönetimlerin tarihçesi, belediyeler, il özel yönetimleri, köy yönetimi, devlet-yerel yönetim ilişkileri, kentleşme ve anakent yönetimi, yerel yönetimlerin yeniden düzenlenmesi konuları okutulmaktadır.

Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Geçmişten günümüze kamu yönetimi anlayışlarının ve yönetim biçimlerinin gelişimi, merkezi yönetim biçiminden yerel yönetim anlayışına doğru yönelimlerin ülke örnekleri çerçevesinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, vatandaş odaklı yönetim anlayışına geçiş.

Siyaset Psikolojisi

Siyaset psikolojisi disiplin bağlamında insan davranışının siyasal seçimde değerlendirilmesi, fizyolojik-psikolojik-biyolojik teoriler, Freud’cu analiz ve otoritelerin, itaatın psikolojik temelleri, psikoloji, sosyal kişilik ve siyaset, siyasal sosyalleşmenin psikolojik yönleri, bilimsel mekanizmanın işleyişi ve siyaset.

Siyaset Sosyolojisi

Siyaset sosyolojisinin ele aldığı konu ve yararlandığı yöntem, siyasi kültür ve toplumsallaşma, siyasal katılım kavramı ve bu katılımı sağlayan partiler, baskı grupları gibi kurumların incelenmesi, uygulama alanında siyaset ve karar alma süreci konularını incelemektedir.

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

Toplumsal yapı analizine ilişkin temel kuram ve kavramlar, Türkiye’de toplumsal yapının temel öğeleri ile toplumsal, siyasal ve ekonomik değişme tarihsel bir süreç içinde ele alınarak incelenmektedir.

Çağdaş Siyasal Akımlar

Westminister Modeli Demokrasi ve Demokrasi Modeli, 25 demokratik rejim temel alınarak, yürütme gücü, yürütme-yasama ilişkileri, yasama organları, parti sistemleri, seçim sistemleri, iktidarın bölünmesi, anayasalar, temsili demokrasilerde halk oylaması konuları açısından karşılaştırılmıştır.

Türk Siyasal Hayatı

Modern Türkiye’nin kuruluşu, tek parti dönemi ve çöküşü, çok partili siyasal hayata geçiş, 1950-1960 dönemindeki siyasal gelişmeler, 27 Mayıs 1960 hareketi ve 12 Mart 1971 hareketi ve sonrasındaki gelişmeler ile ilgili konular okutulmaktadır.

Temel Hak ve Hürriyetler

İnsan haklarının tarihsel gelişimi, insan hakları alanındaki teorik tartışmalar, negatif ve pozitif özgürlükler ve alanla ilgili güncel tartışmaların değerlendirilmesi.

Kentsel Hizmetler ve Konut Politikası

Kent ve kentleşme kavramları, kent büyüklüğü kuramı, optimal kent büyüklüğü ve geçerliliği, kentsel büyüme ve büyüklük dağılım, kentsel yerleşmenin ekonomik temeli; Temel ve temel olmayan kavramı ve değerlendirilmesi, kent içi yerleşim ve alan kullanımı, geleneksel kent kuramı, kentsel yerleşimde rant-yığınlaşma etkeni ve üreticinin yer seçimi, kentsel mekanda konut yerleşimi ve alan kullanım yoğunluğu, kentsel emek piyasası, kent içi ulaşım sorununa ilişkin temel politikalar okutulmaktadır.

Çağdaş Devlet Sistemleri

Geçmişten günümüze devlet sistemlerinin, demokrasi ve diğer yönetim biçimlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi

Uluslararası Politika

Bu derste, siyaset biliminin yeni ayrışan bir kolu olarak Uluslar arası İlişkilerin konusu, yöntemleri tanıtılmakta, Devletler Hukuku gibi komşu disiplinlerle sınırları belirlenmeye çalışılmakta, Uluslar arası İlişkilerin aktörleri tespit edilmekte, dış politika ile uluslar arası politika ayırımı vurgulanmaktadır. Disiplinin geliştirdiği kendine özgü yöntemlerin ve sistemin analizi için düşünülen modellerin gözden geçirilmesiyle oluşturulan teorik çerçevenin ardından günümüz uluslar arası sisteminin yapısı incelenmektedir.

Şehir ve Bölge Planlama

Kent, kent planlamasının ortaya çıkışı-kavramlaştırılması, kent arsa-gecekondu-toprak, kent planlama, bölge planlama kavramlarının, genel ve Türkiye özelinde tanımlanıp, sorunların tanıtıldığı bir çerçevede ele alınması.

Sosyal Politika

Sosyal politika ve güvenliğin tanımı, kapsamı ve sosyal güvenlik sistemleri ele alınmakta, dünyadaki sosyal güvenlik uygulamalarının genel ve ortak prensiplerinden hareketle Türk sosyal güvenlik sistemi değerlendirilmektedir.

İşletme Yönetimi

Yönetim kuramı ve uygulamasına giriş; bir disiplin ve süreç olarak yönetim; yönetim, karar verme, planlama, örgütleme, yürütme ve denetlemenin evrim ve kapsamı.Yönetim ve Organizasyon kuramı ve uygulamalarında güncel eğilimler; gelişmeler ve değişim örnekleri aktif öğrenci katılımıyla atelye çalışması formatında ders işlenmesi.

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi ile İlgili Temel Kavramlar, İKY nin Tarihsel Gelişimi, İKY bölümünün uğraş alanları, İKY Bölümünün genel örgüt yapısı içindeki yeri, personel bölümünün kendi içinde örgütlenmesi, personel politikasının tanımı ve ilkeler, İKY planlamasının tanımı ve hazırlanması, İKY de temel teknikler. İşçi işveren ilişkileri, çalışan ilişkileri ve personel yönetiminin ilke ve sorunları, personelin işe alımı, eğitimi, işçi-işveren ilişkileri, primler, teşvikler, aylık ve ücret yönetimi, iş ve liyakat değerlendirme.

Halkla İlişkiler

Kamu kurum ve kuruluşlarının toplum veya kamuoyuyla olan kurumsal ilişkileri değerlendirilmektedir. Bu ilişkilerin düzeyi ve nitelikleri çağdaş iletişim teorileri bağlamında tartışılmaktadır. Kurumsal bir görev olan kamuoyunu bilgilendirme konusunda izlenmesi gereken ilkeler tartışılmaktadır.

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

Hukuk kavramının genel tanımı, sosyal yaşamı düzenleyen kurallar, Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı. Hak ve mülkiyet kavramı. Kanunlar hiyerarşisi ve yargı organları.

BORÇLAR HUKUKU

Borçlar hukuku hakkında genel bilgiler hukuk dalları arasındaki yeri, borçlar hukukunun kaynakları ve borçlar kanunu sistemi. Borç ilişkisi ve borçların kaynakları. Akitten doğan borç ilişkileri, haksız fiilden doğan borç ilişkileri, sebepsiz zenginleşmeden doğan borç ilişkileri, özel borç ilişkileri, borç ilişkilerinin hükmü ve sona ermesi.

İKTİSADA GİRİŞ (I-II)

Temel Mikro Ekonomik ve Makro Ekonomik kavramlar boyutu incelenmektedir. Mikro Ekonomik Analiz içinde Genel Tüketici ve Üretici Teorisi, Genel Denge ve Refah Teorisi ve Gelirler Politikası işlenmektedir. Makro Ekonomik Analiz içinde İktisadi Doktrinler ve Gelişimi, sistemler içindeki İktisat Politikaları Uyarlamaları, milli gelir teorisiyle beraber kalkınma ekonomisi kuramları işlenmektedir.

KAMU MALİYESİ

Kamu kesimi ile özel kesim arasındaki farkların neler olduğu, kamu kesimi üretici birimleri, kamu kesiminin iktisadi hedefleri, özellikleri kaynak dağılımında etkinlik konusu ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır. Bu konuda, tam kamusal mal ve hizmetler, yarı kamusal mal ve hizmetler ile ilgili tercihlerin siyasal süreç aracılığı ile yorumlanması arzın devlet tarafından yapılması ve maliyetin cebri vergilerle finansmanın nasıl olacağı hakkında güncel olaylarla bağlantı kurularak açıklamalar yapılmıştır. Kamu hizmetleri, Kamu harcamaları bağlamında bu harcamaların sınıflandırılması reel harcamalar ve transfer harcamaları biçiminde kamu harcamalarının artış nedenleri, kamu kesiminin optimum büyüklüğünün ne olması gerektiği konusunda bilgiler verilmiştir.

MAKRO İKTİSAT

Makro iktisat dersi kapsamında önce makro iktisadın temel kavramları, amaç ve araçları incelenmekte, daha sonra klasik ve Keynezyen kuram çerçevesinde milli gelirin denge düzeyinin belirlenmesi ele alınmaktadır. Bunun ardından temel makro büyüklüklerden olan para ve istihdam olguları farklı iktisat okullarının geliştirdikleri denge modelleri çerçevesinde analizi yapılmaktadır.

ULUSLARARASI İKTİSAT

Uluslararası İktisat, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri tüm yönleriyle inceleyen bir bilim dalıdır. Uluslararası ekonomik olayların kapsamında ise; dış ticaret işlemleri, üretim faktörlerinin politikaları, dış ekonomik ilişkilerin kalkınma üzerindeki etkileri, uluslararası ekonomik birleşmeler ve dünya para sistemi gibi konular girmektedir.

TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye Ekonomisinin özellikleri kuruluş yıllarına ilişkin değerlendirmelerin sağlıklı yapılabilmesi için Osmanlı ekonomisinin son yılları ele alınmaktadır. Daha sonra Türkiye Ekonomisi, ilk olarak Atatürk, İnönü, Demokrat Parti ve planlı dönem ve 1980 sonrası ayrımı yapılıp bu dönemlere ilişkin sektörel gelişmeler ve iktisadi-mali politikaların değerlendirilmesine yönelmektedir.

MALİYE POLİTİKASI

Makro Ekonomik Teori ve Maliye Politikası Dışa Açık bir ekonomide maliye, para ve kur politikalarının etkinlik koşulları temel ekonomik amaçlar açısından maliye politikasının etkinliğine yönelik yaklaşımlar maliye politikası yöntemleri gelişmekte olan ülkelerde vergi harcama ve borçlanma politikaları, istikrar politikaları içinde maliye politikasının rolü dış ve iç borç yönetimine ilişkin teknik yaklaşımlar.

BÜTÇE

Devlet bütçesi oluşumuna planlama, programlama ve bütçeleme unsurları açısından getirilen yorumlar, konsolide bütçenin hesaplama usulü ve yapılan hataların düzeltilmesi, bütçe gelir ve giderlerinin farklı iktisadi düşünce okullarına göre toplanma esasları, kamunun finansmanı bakımından bütçenin yeterlilik analizi, fayda-maliyet analizi yaklaşımı bakımından bütçenin hazırlanması, fayda-maliyet analizi başvurulmadığı durumlarda kamunun diğer finansman yöntemleri.

SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK

Verilerin toplanması ve düzenlenmesi, ortalamalar, değişken ve asimetri ölçüleri, endeksler, zaman serilerinin analizi, olasılık, örnekleme, sürekli ve kesikli dağılım, nokta tahmini, hipotez testi, basit regrasyon ve korelasyon, çoklu regrasyon ve korelasyon, varyans analizi, ki-kare testi.

ÇAĞDAŞ EKONOMİK VE SOSYAL OLAYLAR TARİHİ

1929 Dünya Ekonomik Krizi ile birlikte dünyada yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmeler, devletçi uygulamalara bağlı olarak İkinci Dünya Savaşı öncesi durum, Soğuk Savaş dönemi boyunca iki kutuplu dünya içinde yaşanan ekonomik ve sosyal olaylar, SSCB nin yıkılışından sonra Türk Cumhuriyetlerinde ve Balkan ülkelerinde gerçekleşen yeni oluşumlar, globalleşme, Avrupa Birliği içinde genişleme, 2001 yılı ikiz kule faciasına bağlı olarak gerçekleşen yeni oluşumlar.

GENEL MATEMATİK ()

Kümler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikleri fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar, ikinci derece fonksiyonlar, rasyonel, cebirsel ve gerçek fonksiyonlar ve üstel ve logaritmik fonksiyonlar, limit, türev, grafik çizimleri, integral, çok değişkenli fonksiyonlar ve türev determinant ve iktisadi uygulamalar.

Türk Dili (I II)

Dilin tanımı ve önemi, dil kültür ilişkisi, yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı. Program yazımı, kompozisyon yazma kuralları ve planları. Formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, resmi yazılar, makale,

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: